Privacy Statement


V4 03-10-2023 | 09:44

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, online collectanten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Make-A-Wish.

Make-A-Wish is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Make-A-Wish bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Make-A-Wish de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Make-A-Wish heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Make-A-Wish verwerkt Make-A-Wish (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een online collectebus en tot stand brengen en uitvoeren van het maken van een online donatie
  Make-A-Wish legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Make-A-Wish in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Make-A-Wish als online collectant of donateur.
 • Het informeren over activiteiten
  Make-A-Wish houdt online collectanten, donateurs, vrijwilligers, ‘vrienden’ en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Make-A-Wish zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Make-A-Wish kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Make-A-Wish te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Make-A-Wish om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Make-A-Wish worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Make-A-Wish gebruikt het e-mailadres van donateurs, online collectanten en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Make-A-Wish gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Make-A-Wish maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Make-A-Wish maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Make-A-Wish gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Make-A-Wish verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer u een online collectebus aanmaakt of een gift doet kan Make-A-Wish u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Make-A-Wish ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Make-A-Wish gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Make-A-Wish haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Make-A-Wish jonger is dan 16 jaar, zal Make-A-Wish, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Make-A-Wish niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Make-A-Wish passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt Make-A-Wish gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van online collectanten, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties schakelt Make-A-Wish, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo in. Buckaroo verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Make-A-Wish respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij online collectanten

Indien u een donatie doet in een online collectebus, verkrijgt de betreffende online collectant inzage in uw contactgegevens en uw donatie in het geval u deze gegevens via deze website heeft ingevoerd. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de online collectant en het sturen van een bedankje. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Make-A-Wish. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepasing.

Uw rechten

Make-A-Wish en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Make-A-Wish worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met Make a Wish via dit e-mailadres: info@makeawishnederland.org.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Make-A-Wish per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Make-A-Wish via het e-mailadres: info@makeawishnederland.org. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u Make-A-Wish vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Make-A-Wish zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Make a Wish te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Make-A-Wish uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Make-A-Wish u over de reden daarvan.

E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Make-A-Wish helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Make-A-Wish. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Make-A-Wish. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@makeawishnederland.org.

Stichting Make-A-Wish behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.